نام و نام خانوادگی: محسن پورکیانی
سمت سازمانی: مدیر عامل
تلفن: 29461500
فاکس: 29469090-91
پست الکترونیکی: pourkiani@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: آقای مجید علی پناهی
سمت سازمانی: رییس هیات مدیره و رییس کمیته-های تخلفات نمایندگان و ریسک
تلفن: 29461545-29461516
فاکس: 29469990-91
پست الکترونیکی: Alipanahi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: آقای مجید نادری
سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
تلفن: 29461520
فاکس: 29469990-91
پست الکترونیکی: Naderi@Bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: آقای حمیدرضا توسلی
سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
تلفن: 29461516
فاکس: 29469990-91
پست الکترونیکی: Tavasoli@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: آقای امین احمدیان
سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
تلفن: 29461516
فاکس: 29469990-91
پست الکترونیکی: Ahmadian-a@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: مختار ناصری
سمت سازمانی: مدیریت فروش بیمه های زندگی
تلفن: 29463080
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Naseri@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: غلامحسین آقاخانی
سمت سازمانی: معاونت بازاریابی و فروش
تلفن: 29462550
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Aghakhani@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: عبداله قره باغیان
سمت سازمانی: شورای فنی
تلفن: 29462626
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Shorayefani@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: مهدی شریعتی دهاقاتی
سمت سازمانی: مدیریت بازرسی
تلفن: 29463800
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Shariati@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: امیر میرزایی
سمت سازمانی: مدیریت حسابرسي داخلی و تطبیق مقررات
تلفن: 29462060
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Mirzaei@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: حمید جهاندیده
سمت سازمانی: مدیریت توسعه بازار
تلفن: 29463500
فاکس: 29469909
پست الکترونیکی: Jahandideh@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: حامد عابدینی
سمت سازمانی: مدیریت دفتر مدیر عامل و هیات مدیره
تلفن: 29461555
فاکس: 29469090-91
پست الکترونیکی: Abedini@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: احمد صفرزاده
سمت سازمانی: معاونت فنی
تلفن: 29462600
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Safarzadeh@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: حامد عابدینی
سمت سازمانی: معاونت نوآوری و برنامه ریزی
تلفن: 29464200
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Abedini@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: امیرارسلان افراسیابی
سمت سازمانی: مديريت سرمایه انسانی
تلفن: 29461400
فاکس: 29469990-91
پست الکترونیکی: Afrasiabi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سیروس رضایی لیماهی
سمت سازمانی: مدیریت ریسک
تلفن: 29462080
فاکس: 29469922
پست الکترونیکی: Rezaei@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سعيد حاجيان
سمت سازمانی: مديريت امور شعب و شبکه فروش
تلفن: 29461350
فاکس: 29469990-91
پست الکترونیکی: Hajian@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: محمد غلامزاده
سمت سازمانی: مديريت امور مالی
تلفن: 29461300
فاکس: 29469990-91
پست الکترونیکی: gholamzade@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: احمد احمدآبادی
سمت سازمانی: مديريت سرمايه گذاری و امور سهام
تلفن: 29462040
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Ahmadabadi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سيد محمود آرامون
سمت سازمانی: مديريت پشتیبانی و ساختمان
تلفن: 29462350
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Aramoon@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سید حسن نبوی
سمت سازمانی: مدیریت امور حقوقی و قراردادها
تلفن: 29461100
فاکس: 29469990-91
پست الکترونیکی: Nabavi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: نصرت اله محمدی
سمت سازمانی: مديريت روابط عمومي
تلفن: 29461050
فاکس: 29469990-91
پست الکترونیکی: Mohammadi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: نرگس سهرابی
سمت سازمانی: مدیریت برنامه و بودجه
تلفن: 29464300
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: sohrabi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: آرش طاهری
سمت سازمانی: مديريت فناوری اطلاعات
تلفن: 29464100
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: taheri@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: علیرضا مقرب
سمت سازمانی: مديريت بیمه های آتش سوزی
تلفن: 29462200
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Mogharrab@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: محمدرضا توکلی
سمت سازمانی: مديريت بیمه های خودرو
تلفن: 29462500
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: M.tavakoli@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: عليرضا پورحسن
سمت سازمانی: مديريت بیمه های اتكايی
تلفن: 29462000
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Pourhassan@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سحر کمال خانی
سمت سازمانی: مدیریت تحقیق و توسعه
تلفن: 29464325
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: kamalkhani@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: رضا زینلی
سمت سازمانی: مدیریت امور مشتریان
تلفن: 29464182
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Zeinali@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: احمد عابدی جعفری
سمت سازمانی: مديريت بیمه های مهندسی و انرژی
تلفن: 29462450
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: abedi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: عزیز مهریاری لیما
سمت سازمانی: مديريت بیمه های باربری
تلفن: 29462300
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Mehryari@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: محمد پوررحیمی
سمت سازمانی: مديريت بیمه های اشخاص
تلفن: 29463600
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Pourrahimi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: محمدرضا معینی
سمت سازمانی: مديريت بیمه های مسئولیت
تلفن: 29462400
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Moeini@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: علی فرزین
سمت سازمانی: مديريت بیمه های زندگی
تلفن: 29462250
فاکس: 29469992-93
پست الکترونیکی: Farzin@bimehalborz.ir

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.