مجمع عمومی
هیئت مدیره
بازرسی قانونی
مدیر عامل
کمیته تطبیق مقررات و جبران خدمات
کمیته مدیریت ریسک
کمیته حسابرسی و کنترل داخلی
قائم مقام مدیرعامل
شورای فنی
مدیریت دفتر مدیرعامل و هیات مدیره
مشاوران
کمیته ها و شوراها
مدیریت امور حقوقی و قراردادها
مدیریت ریسک
مدیریت حسابرسی و تطبیق مقررات
مدیریت روابط عمومی
مدیریت بازرسی
معاونت توسعه منابع و پشتیبانی
معاونت فنی
معاونت نوآوری و برنامه ریزی
معاونت بازاریابی و فروش
مدیریت سرمایه انسانی
مدیریت سرمایه گذاری و امور سهام
مدیریت امور مالی
مدیریت بیمه های خودرو
مدیرت بیمه های اتکایی
مدیریت بیمه های مسئولیت
مدیریت بیمه های مهندسی و انرژی
مدیریت بیمه های زندگی
مدیرت بیمه های آتش سوزی
مدیریت بیمه های اشخاص
مدیریت بیمه های باربری
مدیریت تحقیق و توسعه
مدیریت امور مشتریان
مدیریت امور شعب و شبکه فروش
مدیریت توسعه بازار
مدیریت فروش بیمه های زندگی
مدیریت فن آوری اطلاعات
مدیریت برنامه و بودجه
مدیریت پشتیبانی و ساختمان

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.