• مجمع عمومی
  • بازرس قانونی
 • هیات مدیره
   • کمیته حسابرسی و کنترل داخلی
   • کمیته مدیریت ریسک
   • کمیته تطبیق مقررات و جبران خدمات
 • مدیر عامل
  • شورای فنی
  • مدیریت دفتر مدیر عامل و هیات مدیره
   • مدیریت بازرسی و انتظامات
   • مدیریت حسابرسي و کنترل داخلی
   • مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری
   • مديريت روابط عمومي و بین الملل
   • مدیریت ارزیابی و پایش ریسک
   • مديريت امور شعب و شبکه فروش
   • مدیریت امور حقوقی
  • معاونت توسعه منابع و پشتیبانی
   • مديريت سرمایه انسانی مديريت امور مالی مديريت سرمايه گذاری مديريت ساختمان و پشتیبانی
  • معاونت فنی
   • مديريت بیمه های آتش سوزی مديريت بیمه های خودرو مديريت بیمه های اتكايی مديريت بیمه های مهندسی
   • مديريت بیمه های باربری مديريت بیمه های اشخاص مديريت بیمه های مسئولیت مديريت توسعه بازار و امور مشتریان
  • معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
   • مدیریت برنامه ریزی و تحلیل نظامها مديريت فناوری اطلاعات مدیریت تحقیق و توسعه

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.