فرهنگ واژه های بيمه و بازرگانی

نويسنده: جانعلي محمود صالحي، تاريخ انتشار: چاپ اول سال ۱۳۸۶

 

اين كتاب كه به زبان هاي فارسي و انگليسي منتشر شده است، گامي آغازين در گردآوري و سامانگري واژگان تخصصي بيمه و تعريف و توضيح فرهنگ نامه اي آنها است. دراين كتاب تنها به تعريف و روشنگري واژگان بيمه اي به زبان پارسي بسنده نشده است بلكه معادل ها و برابرهاي لاتين آنها(انگليسي ،فرانسه و آلماني) نيز آورده شده است.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.