نوشته ها

نويسنده: محمدابراهيم امين، تاريخ انتشار: سال ۱۳۸۶

 

اين كتاب با موضوع اقتصادي اجتماعي ، مجموعه مقالات و گزارش هايي در زمينه اقتصادي، اجتماعي و تا حدودي فرهنگي
است كه طي سال هاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۵نوشته شده است. عشاير بلوچستان ، سفربه اتحاديه جماهير شوروي، مقدمه اي بر
اقتصاد رشد جمعيت ، فرار مغزها ، مطلوب يا نامطلوب و نگاهي به خصوصي سازي در صنعت بيمه ايران از جمله مطالب منتشر شده در اين كتاب است. 

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.