متقاضی محترم،

لطفا، قبل از اقدام به ثبت درخواست نمایندگی خود شرایط عمومی و اختصاصی نمایندگی عمومی (آیین نامه شماره 75) و نمایندگی فروش (آیین نامه شماره 96) را به دقت مطالعه فرمایید چنانچه دارای شرایط دریافت نمایندگی (عمومی و عمر) هستید نسبت به ثبت درخواست نمایندگی خود اقدام فرمایید. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست شما ترتیب اثر داده نشده و رد خواهد شد.

}

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.