چشم انداز و ماموریت

چشم انداز، ماموریت و اهداف راهبردی موسسه بیمه:

چشم انداز: حضور پایدار و مؤثر در بازار بیمه کشور

مأموریت شرکت: تأمین منافع ذینفعان از طریق ارائه خدمات بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری بهینه

اهداف راهبردی: 

۱. حفظ و ارتقای وضعیت توانگری (پشتوانه مالی و تخصص حرفه‌ای) و ماندگاری (حضور همیشگی در صنعت بیمه و اقتصاد کشور از طریق مشتری‌ مداری، مدیریت علمی، افزایش بهره‌وری و کارآیی) شرکت؛
۲. انتخاب الگوی مشتری مداری (تمرکز بر رویکرد مشتری‌ مداری، تداوم رویکرد مشتری‌ مداری) ضمن حفظ حد اعلای سوددهی؛ 
۳. حفظ منافع ذینفعان با بکارگیری کارآمد ذخایر فنی و اندوخته‌ها در بازار پول و سرمایه؛ 
۴. تنوع بخشی به پوششهای بیمه‌ای و ایجاد آمادگی در جهت اجرای آن؛ 
۵. حضور فعال در بازار رقابتی بیمه ضمن احتراز از رقابت ناسالم و غیرمنطقی با رقبا؛ 
۶. بهبود و افزایش مداوم بهره‌وری منابع.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.