درصد تملک سهام مؤسسات بیمه

درصد تملک سهام سایر موسسات بیمه
درصد مالکیت 
نوع شرکت (داخلی، خارجی)
 نام شرکت
۲.۳۲ داخلی  بیمه اتکایی ایرانیان  
۶.۳۰۵ داخلی  بیمه اتکایی امین
 ۳۳ داخلی  بیمه امید کیش

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.