آگهي نقل و انتقال سهام

آگهی پراخت سود سهام شرکت بیمه البرز (سهامی عام) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده (تصویب صورت های سال مالی منتهی به 1398/12/29)

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده (افزایش سرمایه شرکت)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده (انتخاب اعضای هیات مدیره)

گزارش هيات مديره به مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بيمه البرز( سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1398

گزارش حسابرسی مستقل به انضمام صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت بیمه البرز

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.